Ring oss gärna: 08-410 388 60
Meny

För oss på Invici har det alltid varit en självklarhet med hållbart företagande och hållbara affärer. Vi eftersträvar det i allt vi gör och allt vi kan påverka. Detta gäller både det vi gör inom Invici och utanför. En del av detta ser du nedan.

 • Auktoriserat rekryteringsföretag – auktorisationen är en stämpel på att vi arbetar seriöst och enligt de högt ställda kraven från branschorganet Kompetensföretagen. En gång per år blir vi granskade av auktorisationsnämnden.
 • Tillämpar Kompetensföretagens allmänna leveransvillkor vilket gör det tydligt vilka ansvarsförhållanden som åligger leverantör och kund.
 • Vi följer branschstandarder, svensk lagstiftning och förordningar.
 • Vi stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi gör inte affärer med företag som bryter mot ILO:s deklaration om grundläggande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper.
 • Vi motverkar korruption och oegentligheter.
 • Vi accepterar inte mutor, bestickning eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka en intressent i ett beslut eller agerande.
 • Vi jobbar för att vara en trygg och ansvarsfull arbetsgivare.
 • Invicis anställda ska inte låta personliga ekonomiska intressen komma i konflikt med våra kunders intressen.
 • Invici respekterar organisationsfrihet och medarbetarnas rätt att gå med i de fackföreningar de själva önskar. Vi har skyddsombud.
 • Invici har korrekt bokföring och medverkar inte aktivt eller medvetet till skatte- och miljöbrott.
 • Invici tolererar inte hot eller kränkningar.
 • Tydliga riktlinjer för Whistleblowing där alla våra kontakter har möjlighet att via en extern part rapportera en misstanke om allvarligt missförhållande eller handling som strider mot lagen och god etik.
 • Kompetensbaserad rekryteringsprocess – att tydligt definiera vilken kompetens som efterfrågas och sedan hålla det i fokus genom hela processen.
 • Vi uppdaterar kontinuerligt vår kunskap inom kompetensbaserad rekrytering och relevanta lagstiftningar
 • Definierar kompetens som en kombination av kunskaper och erfarenhet, begåvning och färdigheter, personlighet och motivation.
 • Använder stöd av tekniska testverktyg.
 • Kvalitetsuppföljning med kunder, kandidater och konsulter. Detta sker både kvalitativt och kvantitativt, genom personliga möten samt digitala enkäter.
 • Invici bedriver verksamhet med iakttagande av god affärssed.

DONATIONER TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Invici donerar till olika föreningar och initiativ som bidrar till att främja hälsa, kompetensutveckling, stötta utsatta personer eller på andra sätt har en positiv inverkan på människors liv.

Det är Invicis anställda som både nominerar och röstar fram vart donationerna ska gå. I samband med jul väljer vi att istället för traditionella julpaket donera pengar. Vi låter våra kunder, kandidater och konsulter välja hur gåvan ska fördelas mellan utvalda mottagare.

HUR VI DONERAR DETTA ÅR

Invicis personal har individuellt fått föreslå och sedan rösta hur vi ska fördela vår donation år 2020. Det finns två områden som alla på Invici belyser – barn och hållbarhet. Båda lika viktiga, de är vår framtid!

 

Invici bidrar till Barncancerfonden

Det är alldeles för många barn som drabbas av cancer i olika former, det dör varje år ett femtiotal barn till följd av sin cancer. Barncancerfonden gör ett viktigt arbete i att både bekämpa cancer och samtidigt se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige

Utöver donationen är vi engagerade i Barncancerfondens projekt Walk of Hope. Sedan två år tillbaka går vi en gång om året, närmare bestämt i september, tillsammans med våra ekonomikonsulter en promenad genom ett uppvaknande Stockholm.

Invici bidrar till organisationen och arbetet som Säkra Varje Unge gör.

De senaste åren har sexuella övergrepp på barn ökat och de flesta kommer aldrig till kännedom. De barn som utsätts för sexuella övergrepp i ung ålder lider stor risk för att sedan utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder. Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

 

Invici stödjer The Perfect Foundation

The Perfect World Foundation har sina rötter i Sverige men med globalt ändamål. Uppdraget är att rädda delar av vårt paradis för kommande generationer. Det handlar inte om att man behöver vara perfekt, det handlar om att sprida medvetenhet om situationen för vår världs djur och natur, uppmuntra människor att ta steg i rätt riktning.

Organisationen står bakom projekt som The Blue Bucket, Climate Mission, Green Mission, Blue Mission och Save the Queen (som handlar om insekter och bin).

 

 

 

Meny