Hoppa till innehåll

INVICI OCH HÅLLBARHET

För oss på Invici har det alltid varit en självklarhet med hållbart företagande och hållbara affärer.
Vi eftersträvar det i allt vi gör och allt vi kan påverka.
Detta gäller både det vi gör inom Invici och utanför.
En del av detta ser du nedan.

 • Auktoriserat rekryteringsföretag – auktorisationen är en stämpel på att vi arbetar seriöst och enligt de högt ställda kraven från branschorganet Kompetensföretagen. En gång per år blir vi granskade av auktorisationsnämnden.

 • Tillämpar Kompetensföretagens allmänna leveransvillkor vilket gör det tydligt vilka ansvarsförhållanden som åligger leverantör och kund.

 • Vi följer branschstandarder, svensk lagstiftning och förordningar.

 • Vi stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi gör inte affärer med företag som bryter mot ILO:s deklaration om grundläggande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper.

 • Vi motverkar korruption och oegentligheter.

 • Vi accepterar inte mutor, bestickning eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka en intressent i ett beslut eller agerande.

 • Vi jobbar för att vara en trygg och ansvarsfull arbetsgivare.

 • Invicis anställda ska inte låta personliga ekonomiska intressen komma i konflikt med våra kunders intressen.

 • Invici respekterar organisationsfrihet och medarbetarnas rätt att gå med i de fackföreningar de själva önskar. Vi har skyddsombud.

 • Invici har korrekt bokföring och medverkar inte aktivt eller medvetet till skatte- och miljöbrott.

 • Invici tolererar inte hot eller kränkningar.

 • Tydliga riktlinjer för Whistleblowing där alla våra kontakter har möjlighet att via en extern part rapportera en misstanke om allvarligt missförhållande eller handling som strider mot lagen och god etik.

 • Kompetensbaserad rekryteringsprocess – att tydligt definiera vilken kompetens som efterfrågas och sedan hålla det i fokus genom hela processen.

 • Vi uppdaterar kontinuerligt vår kunskap inom kompetensbaserad rekrytering och relevanta lagstiftningar.

 • Definierar kompetens som en kombination av kunskaper och erfarenhet, begåvning och färdigheter, personlighet och motivation.

 • Använder stöd av tekniska testverktyg.

 • Kvalitetsuppföljning med kunder, kandidater och konsulter. Detta sker både kvalitativt och kvantitativt, genom personliga möten samt digitala enkäter.

 • Invici bedriver verksamhet med iakttagande av god affärssed.

donationer till välgörande ändamål

Invici donerar till olika föreningar och initiativ som bidrar till att främja hälsa, kompetensutveckling, stötta utsatta personer eller på andra sätt har en positiv inverkan på människors liv.

Det är Invicis anställda som både nominerar och röstar fram vart donationerna ska gå.

I samband med jul väljer vi att istället för traditionella julpaket donera pengar. Vi låter våra kunder, kandidater och konsulter välja hur gåvan ska fördelas mellan utvalda mottagare.

HUR VI DONERAR 2024

Invicis personal har individuellt fått föreslå och sedan rösta hur vi ska fördela vår donation år 2024. Det finns ett område som alla på Invici återkommande år efter år belyser – barn. Så viktigt, vår framtid!

2024 har vi valt att donera till:

 • Rädda Barnen
 • Läkare Utan Gränser
 • WWF Världsnaturfonden
 • Neuroförbundet